A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Felsőoktatási Diákotthonának (RFD) házirendje

1.   Alapelvek

1.1 A Ráday Felsőoktatási Diákotthon (a továbbiakban: Diákotthon) az intézményben elhelyezést kapott hallgatók otthona a tanév szorgalmi és vizsgaidőszakában.

1.2 A Diákotthon rendeltetése, hogy a lakók számára a lehető legjobb körülményeket biztosítsa a tanuláshoz, a közösségi élethez, a keresztyén hitben és erkölcsben való növekedéshez.

1.3 A Diákotthon - mint a református egyház alapításában működő intézmény - minden lakójától elvárt a bibliai alapú református etikai normák követése.

1.4 A Diákotthon szervezetét és működését (beleértve a felvételi és a fegyelmi eljárás menetét) a DRE RFD Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

1.5 A Diákotthon Házirendjében (a továbbiakban: DH) foglaltak hatálya a Diákotthon minden lakójára kötelező érvénnyel terjed ki.

1.6 A Diákotthon kiemelten fontosnak tartja a fenntartható fejlődés elveit és ennek megfelelően környezettudatosságra törekszik mindennapi működése során.

 

2.  A Ráday Felsőoktatási Diákotthon I. számú telephelyére vonatkozó szabályok

2.1 Tanév elején, a Diákotthonba való beköltözéskor a szobát leltár szerint kell átvenni. A Diákotthon minden lakója - nyugta ellenében letett kaució befizetése és nyilatkozatának aláírása után – szobakulcsot és beléptető-chipet kap a gondnoktól.  A beléptető-chip névre szóló regisztrációját minden diáknak 10 munkanapon belül külön kell elvégezni a Püspöki Hivatal titkárságán!  A kaució összegét kiköltözés után, de legkorábban a mindenkori szemeszter végén fizetik vissza, amennyiben a befizető részéről nem áll fenn kártérítési kötelezettség.

2.2 A kulcs ill. a beléptető-chip elvesztését jelenteni kell. A kulcsmásolás, ill. indokolt esetben a zárcsere, valamint az elvesztett chip pótlásának költsége Diákotthon lakóját terheli.

2.3 A Diákotthon lakói az egymáshoz való szeretetteljes alkalmazkodásra törekszenek. A Diákotthonban tilos másokat a tanulásban, pihenésben akadályozni és hangoskodni. Az otthonban 22.00 órától (vizsgaidőszakban lehetőleg egész nap) fokozottan ügyelni kell a csendre.

2.4 Mindenki köteles betartani az épületre vonatkozó tűzrendészeti előírásokat. A szobában (beleértve a „franciaerkélyt") rezsót üzemeltetni, dohányozni, gyertyát és füstölőt égetni szigorúan tilos! A Diákotthon lakói kötelesek részt venni az éves tűzvédelmi oktatásban, melynek időpontjáról az igazgató ad tájékoztatást. A tűzvédelmi oktatás elmulasztása fegyelmi vétségnek számít. Esetleges akadályoztatás esetén előzetesen írásban, vagy email formájában az igazgatót értesíteni kell és az oktatást utólag pótolni kell.

2.5 A Diákotthon lakója köteles megfelelni a közösség együttlétéhez szükséges elvárásoknak.  A kollégium lakóinak érdekében fertőző beteg nem tartózkodhat a Diákotthonban.

2.6 A szobában vendéget fogadni csak a szobatárs hozzájárulásával lehet este 24.00 óráig. A nem bentlakó vendég köteles betartani a DH-t és 23.00 óráig elhagyni a Diákotthont. A vendégért és viselkedéséért a vendégfogadó hallgató a felelős.

2.7 Fiú szobában lány és lány szobában fiú nem tartózkodhat 24.00 óra és 7.00 óra között. A megszabott időn túli benntartózkodásért a jelenlévők egyetemlegesen felelősek.

2.8 Szállóvendég fogadása saját szobában csak indokolt esetben, (legalább) két nappal korábban, a Diákotthon igazgatójának benyújtott írásos (elektronikus, vagy papír formátumú levél) kérelem nyomán, a szobatárs hozzájárulásával lehetséges. Csak azonos nemű szállóvendég fogadására van lehetőség (kivételt csak a szülők és testvérek jelentenek). Egy hallgató félévenként a fenti feltételek mellet legfeljebb két alkalommal fogadhat szállóvendéget. A felelősség a vendéglátót terheli (vö. DH 2.6).

2.9 A Diákotthonban lakók kötelesek minden esetben ügyelni az épület tisztaságára és rendjére. Minden diák köteles maga után rendet és tisztaságot hagyni, különös tekintettel a konyhában! Az edényeket használat után azonnal el kell mosni és eltörölve a helyükre tenni. Az el nem tett edényeket és evőeszközöket a gondnokság bármikor begyűjtheti.

2.10 A Diákotthon lakói a jó gazda gondosságával takarékoskodnak az elektromos energiával és a vízzel. Ehhez hozzátartozik az is, hogy sötétedés után a tantermekben csak asztali lámpa mellett szabad tanulni.

2.11 A szobák tisztán és rendben tartása az adott szoba lakóinak feladata. A lakók felelősséget vállalnak a bútorok és felszerelési tárgyak jó állapotának megőrzéséért mind a szobákban, mind a közös használatú helyiségekben.

2.12 A szobák átrendezése, a berendezési tárgyak átalakítása tilos. A falakba szöget beverni, fúrni, a falakra és az ajtókra ragasztani mind a szobákban, mind a folyosókon tilos!

2.13 Ételmaradékot a WC-be önteni, valamint a fürdőszobákban lévő mosdókban mosogatni szigorúan tilos! 

2.14 A Diákotthonban lakók teljes anyagi felelősséggel tartoznak az általuk okozott leltárhiányért, ill. károkért.

2.15 Az igazgató és a gondnok rendszeresen ellenőrzi és bármikor ellenőrizheti a szobákat és a közös helyiségeket.

2.16 A Diákotthon azon lakói számára, akik nem a KRE HTK hallgatói, kötelező az OTTHON ÓRÁK látogatása. Az alkalmak során katalógus készül, melynek -30%-os hiányzás megengedettsége mellett- célja az, hogy a jövőbeni esetleges újabb bentlakási kérelem elbírálásában irányadó legyen.

2.17 A Diákotthon kapuja 0.00 órakor zár és 5.00 órakor nyit. Aki 0.00 és 5.00 között kér ki-, ill. bebocsátást, fegyelmi vétséget követ el. Kivételt csak a sürgősségi esetek, ill. a korábban írásban (elektronikus, vagy papír formátumú levélben) kérvényezett és az igazgató által írásban engedélyezett mozgások jelentenek.

2.18 Dohányozni csak az udvaron kijelölt helyen szabad! E szabály megszegése az egyik legsúlyosabb vétségnek számít.

2.19 A felszerelési tárgyakban, berendezésekben észlelt hibát a portán elhelyezett füzetbe azonnal be kell írni, vagy elektronikus úton gondnok címére kell megküldeni, feltüntetve a dátumot, szobaszámot és a bejelentő nevét.

2.20 A diákotthoni térítési díj befizetésének határideje a folyó hónap 15. napja. Ettől eltérni csak indokolt esetben, főigazgatónak benyújtott írásbeli kérelem mellett és a gondnokkal való személyes egyeztetés esetén lehetséges!

2.21 Ételrendelés esetén a rendelt ételt a portán kell átvenni.

2.22 Pingpongozni, csocsózni a közösségi terekben csak 22.00-ig szabad.

2.23 A közös helyiségek rendeltetésszerű használata mindenkitől elvárt. A Diákotthon lakói  kötelesek a rendtartásban és a Diákotthon tisztaságának megőrzésében napi szinten aktívan résztvenni.

2.24 Az egyes folyosókhoz tartozó közös konyhák és mosókonyhák tisztaságát és rendjét a szobák lakói ellenőrzik és biztosítják hetenkénti váltásban, szoros együttműködésben a higiéniai presbiterrel és a gondnoksággal. Feladatuk a konyhák általános rendben tartása, valamint 

- a padló rendszeres feltakarítása
- a konyhai berendezések, eszközök tisztán tartása
- a szemetesek rendszeres ürítése, tisztítása. 

A konyhai takarítás beosztását, ellenőrzését a higiéniai presbiter végzi. Bármely ehhez kapcsolódó problémával kapcsolatban a Diákotthon lakói segítséget kérhetnek a higiéniai presbitertől, vagy a gondnokságtól. A gondnokság, a hallgatói presbitérium, vagy a vezetőség külön felhívására a konyha tisztaságát biztosítani kell.

2.25 A tanév végén a Diákotthonból való kiköltözéskor a szobákat kitakarítva, leltár szerint, kulcsokkal együtt kell átadni a gondnoknak.

2.26 Bármilyen, a diákotthoni élettel, a házirenddel kapcsolatos kérdéssel a diákok saját maguk által választott képviselőiket, ill. a diákotthon igazgatóját, és a gondnokot bizalommal kereshetik.

Jelen DH 2016-09-01-től érvényes.

 

Veres Sándor
DRESZKK főigazgató

dr. Lányi Gábor János
RFD igazgató