képzések 2017

A 2017-es kerületi továbbképzési lehetőségek:

1) MRE a pártállamban

 Időpont: 2017. NOVEMBER 19 – 22. (vasárnap estétől szerda délig)

 Helyszín: MÁTRAHÁZA

Előadó: Kiss László

 Megszerezhető kreditek: 24 (Teljes időben történő részvétel esetén.)

Ez a kurzus annak a nagysikerű egyháztörténeti sorozatnak a befejező része, amely eddig fel nem tárt és ki nem mondott tényeket is taglal, valamint átvilágítja református egyházunk és hazánk újkori történelmének idevonatkozó aspektusait. Részletesen a következő témákat taglaljuk: egyházunk és hazánk 1945. évi helyzete, a kor pártjainak egyházügyi elképzelései. KMP hegemón törekvései és egyházi válaszok, az egyház társadalmi bázisának szellemi és anyagi állapota. Ébredési vezetők és intézményes egyházi elöljárók vitái, bolsevik megosztó politika, hatalomátvétel állami és egyházi szinten. ÁEH, 1956, mártírsorsok. Titkosszolgálatok egyházellenes tevékenységének lehető legmélyebb átbeszélése. A korabeli gyülekezetek elemzése, helytállása. Reménységünk szerint sok tanulságot nyerhetünk személyes hitbeli helytállásunkra nézve is.

 JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. OKTÓBER 25.

További információk, jelentkezés: szabog@raday28.hu

 

2) A HELYI GYÜLEKEZET MISSZIÓI KÜLDETÉSE

Helyszín: SZOLNOK 

Időpontok: 2017. január 23., febr. 20., március 20., április 24., május 15., június 5.

 Előadó: dr. Lovas András

 Megszerezhető kreditek: 18

(max létszám: 12 fő)

Ez a kurzus a helyi gyülekezet küldetését állítja fókuszba gyakorlati gyülekezetépítési szempontok, valamint misszióteológiai reflexió által. A résztvevők olyan konkrét modellekkel találkoznak, amelyeken keresztül vizsgálat alá vetik a környezetet és a benne élő gyülekezeti szolgálat dinamikáját, majd missziológiai keretet vázolnak fel, amely segíti a témát saját helyzetükre alkalmazni. A gyülekezetek missziói struktúrái alapján mind gyakorlati, mind missziológiai szempontból vizsgáljuk a vezetés, a közösség, az evangelizáció kérdéseit. Mivel növekedést csak Isten adhat Igéje és Lelke által, a helyi gyülekezet küldetésének kulcseleme a megújult, a mai környezetben releváns igehirdetés, ezért a lelkészi szolgálat erre vonatkozó gyakorlatát is áttekintik a résztvevők.

A továbbképzés formája: előadások és kiscsoportos munka.

További információk, jelentkezés: Végh Miklós lelkipásztor – Szolnok

szolnok.ref@gmail.com

 

3) ÚJ GYÜLEKEZETEK LELKIPÁSZTORAINAK TOVÁBBKÉPZÉSE

 Időpont: 2017. október 2-4. (vasárnaptól szerdáig)

Helyszín: GALYATETŐ

 Előadók: Dani Eszter, Böttger Antal, dr. Lovas András, dr. Szabó István

 Megszerezhető kreditek: 21 (Teljes időben történő részvétel esetén.)

Az utóbbi esztendők egyik legkedveltebb továbbképzési kurzusa azoknak a fiatal gyülekezeti lelkipásztoroknak szól elsősorban, akik minden évben részt vettek eddig is az új gyülekezetek szervezésével kapcsolatos képzéseken. Idei témánk: Az evangélium és személyes megújulásunk dinamikája, az igehirdetés és a gyülekezeti megújulás dinamikája, akadályok a gyülekezet vezetésében, karizmák és a gyülekezet vezetése.

 A továbbképzés formája: előadások és kiscsoportos munka.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. SZEPTEMBER 20.

További információk, jelentkezés: bottger.antal@reformatus.hu

 

4) KIVÁLASZTÁS ÉS TÖRTÉNELEM

Wolfhart Pannenberg olvasása

Időpont: 2017. március 29-30. (Szerda – csütörtök)

Helyszín: KISKUNHALASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Előadók: Bödecs Pál, dr. Görföl Tibor, dr. Kodácsy Tamás

 

Pannenberg szerint a kiválasztás a kulcs az emberiség történelméhez, amely annak beteljesülése felé halad. A történelem mindig a kiválasztás története, mert egy tehetetlen Isten egyáltalán nem lenne Isten, csak egy erőtlen semmi. A zsidókeresztyén hagyományban két fő fejlődési útja van a kiválasztásnak: az egyik az egyén kiválasztása a megváltásra, a másik Isten történelmi népének kiválasztása. Isten úgy cselekszik a történelemben, hogy minden történelem-teológiának úgy kell Őreá tekinteni, mint aki a „történelem irányának meghatározó ereje”.

 

1.Kiválasztás és az egyének.

2.Az egyház mint Isten népe.

3.Isten népének kiválasztása és a történelmi tapasztalat.

4.Az egyház és a keresztyénség történetének értelmezése teológiailag a kiválasztás tanának fényében.

5.A kiválasztásnak és Isten gondviselésének célja a történelem folyamatában

 

Mi a különbség a két kiválasztási irány között? Mit jelent Isten gondviselése a történelemben? Hogyan teljesül be a történelem?

 

Irodalom: Wolfhart Pannenberg: Rendszeres Teológia 3. 14. fejezet: Kiválasztás és történelem. (Elérhető angolul/németül magyar összefoglalót Görföl Tibor készít, köszönjük szépen!)

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. MÁRCIUS 15.

További információk, jelentkezés: szabog@raday28.hu

 

5) KORTÁRS ETIKAI KÉRDÉSEK AZ I. KORINTHUSI LEVÉL FÉNYÉBEN

Időpont: 2017. NOVEMBER 20 – 22. (hétfő déltől szerda délig)

 Helyszín: MÁTRAHÁZA

Előadók:  Márkus Tamás András, Pataki András Dávid, Szabó László, Czentnár Simon

 

Megszerezhető kreditek: 16  (Teljes időben történő részvétel esetén.)

Ha a Korinthusiakhoz írt 1. levelet a lelkészi szolgálat mindennapi kérdései és terhei tükrében olvassuk, azzal a meglepetéssel szembesülünk, hogy a gyülekezeteket és azok vezetőit feszítő kérdések tekintetében sokkal kisebbnek tűnik a távolság az 1. és a 21. század között, amilyen látványosak azok a hasonlóságok, párhuzamok, amelyekkel az apostoli kor után nekünk is meg kell küzdenünk.

Hogyan kezeljük a testvérek között kialakult feszültségeket? Hogyan hirdethetjük az evangéliumot a kortársak számára érthető és releváns módon, mégis az üzenetet megőrizve? Milyen alapelvek mentén gyakorolhatjuk az egyházfegyelmet? Hol húzódik a határ szabadság és szabadosság között egy szexualitástól átitatott korban? Mire bátorítsuk az idősödő egyedülállókat?

Mit mondjunk a válófélben lévő házastársaknak? Veszélyezteti-e a keresztyén életet, ha korunk sokféle bálványával kapcsolatba kerülünk, vagy a hitünk győzedelmeskedik azok csábítása felett?

Kell-e különbséget tennünk férfiak és nők egyházi szolgálata között? Hogyan valósulhat meg egyszerre a Lélek vezetésének a szabadsága és a gyülekezeti rend? Olyan kérdések ezek, amelyekre a mai kor lelki vezetőinek újra feleletet kell találniuk. Pál gondolatai időnként megerősítenek minket kialakult gyakorlatunkban, máskor arra ösztönöznek, hogy tisztítsuk meg azt, vagy éppen elgondolkoztatnak, mert jelentősen eltérnek azoktól a válaszoktól, amelyeket mi adni szoktunk. Az 1Kor apostoli iránymutatásának fényében a továbbképzés résztvevői vizsgálat tárgyává teszik azokat az etikai problémákat, amelyeket a mai társadalom, a globalizáció, a posztmodern kor újra hangsúlyosan elénk állít.

A továbbképzés módja interaktív, rövid előadásokat kiscsoportos munka és közös megbeszélés követ.

 

 JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. OKTÓBER 25.

További információk, jelentkezés: szabog@raday28.hu

-------------------------------------------------------------------------------------------------

A lelkésztovábbképzési kurzusok egységes regisztrációs díja: 6.000.-Ft/fő/kurzus.

 Kérjük, hogy a regisztrációs díjat az alábbi számlaszámra utalja át a kurzus címének és időpontjának megjelölésével:

 Dunamelléki Református Egyházkerület: 10405004-00026929-00000006

 Kitöltött jelentkezési lapját elektronikus formában a következő címre várjuk:

szabog@raday28.hu 

KÖSZÖNJÜK!

Csatolt állományok